Obchodné podmienky

Pre dodávateľov

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY ODOSIELATEĽA

spoločnosti BD TRANS & LOGISTIC s.r.o., Československej armády 2910, 075 01 Trebišov, Slovenská republika, IČO: 45961441

Článok I – Základné ustanovenia

(1) Tieto všeobecné obchodné podmienky Odosielateľa (ďalej len „VOP Odosielateľa“) vydáva spoločnosť BD TRANS & LOGISTIC s. r. o. s cieľom úpravy práv a povinností zmluvných strán zmluvy o preprave veci (ďalej len „zmluva o preprave“), ktorú uzatvára spoločnosť BD TRANS & LOGISTIC s. r. o., so sídlom Československej armády 2910, 075 01 Trebišov, Slovenská republika, IČO: 45961441, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, v oddiele Sro, vložka číslo 27266/V (ďalej len „Odosielateľ“) a fyzická osoba, právnická osoba a ďalšie subjekty práva, ktoré sú podnikateľmi (ďalej ako „Dopravca“). Dopravca pri uzatváraní a uskutočňovaní prepravnej zmluvy koná v rámci svojej podnikateľskej činnosti. Predmetom zmluvy o preprave je úprava vzájomných práv a povinností zmluvných strán vznikajúcich pri preprave zásielky.

(2) Prepravou zásielky sa rozumie buď vnútroštátna preprava zásielky alebo medzinárodná preprava zásielky.

Vnútroštátnou prepravou zásielky sa rozumie preprava zásielky ak miesto prevzatia zásielky a predpokladané miesto jej dodania (ďalej len „miesto určenia“) ležia v jednom štáte.

Medzinárodnou prepravou zásielky sa rozumie preprava zásielky ak miesto prevzatia zásielky a miesto určenia ležia vo dvoch rôznych štátoch.

(3) Zmluvou o preprave sa Dopravca zaväzuje Odosielateľovi, že prepraví zásielku z určitého miesta (miesto určenia) do určitého iného miesta (miesto určenia) a Odosielateľ sa zaväzuje zaplatiť mu odplatu (prepravné).

(4) Tieto VOP Odosielateľa sú neoddeliteľnou súčasťou zmluvy o preprave uzatvorenej medzi Dopravcom a Odosielateľom (ďalej len „Zmluvné strany“). Odchylné ustanovenia zmluvy o preprave majú prednosť pred ustanoveniami týchto VOP Odosielateľa. Akékoľvek odchýlky od týchto VOP Odosielateľa musia byť medzi zmluvnými stranami dohodnuté písomnou formou, inak sú neplatné.

(5) Právne vzťahy založené zmluvou o preprave sa riadia Dohovorom o prepravnej zmluve v medzinárodnej cestnej nákladnej doprave (vyhláška ministra zahraničných vecí č. 11/1975 Z.z., ďalej len „Dohovor CMR“), ak je daná jeho pôsobnosť v zmysle ustanovenia čl. 1 ods. 1 až 4 Dohovoru CMR a subsidiárne zákonom č. 513/1991 Z.z. Obchodný zákonník, v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) a týmito VOP Odosielateľa. V prípadoch, kedy na daný právny vzťah založený zmluvou o preprave nie je možné aplikovať ustanovenia Dohovoru CMR, spravuje sa ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatných právnych predpisov Slovenskej republiky a týmito VOP Odosielateľa.

(6) Dopravca je povinný sa pred uzatvorením zmluvy o preprave oboznámiť s VOP Odosielateľa. Tieto VOP Odosielateľa platia pre všetky zmluvné vzťahy medzi Dopravcom a Odosielateľom, týkajúce sa prepravy zásielky a to od okamihu uzatvorenia zmluvy o preprave až do okamihu úplného splnenia všetkých záväzkov, ktoré pre Zmluvné strany z uzatvorenej zmluvy o preprave vyplývajú alebo inak súvisia. Uzatvorením zmluvy o preprave je Dopravca viazaný týmito VOP Odosielateľa a vyjadruje s nimi svoj súhlas. Súhlas s týmito VOP Odosielateľa je možné vyjadriť aj iným spôsobom a to najmä prostredníctvom elektronickej komunikácie medzi Zmluvnými stranami.

(7) Po akceptácii týchto VOP Odosielateľa sa všetky právne vzťahy medzi zmluvnými stranami budú do budúcnosti riadiť týmito VOP Odosielateľa a to až do času, kým jedna zo zmluvných strán písomne neoznámi druhej zmluvnej strane, že už nechce byť ďalej viazaná VOP Odosielateľa. Účinky oznámenia nastávajú dňom doručenia písomného oznámenia.

(8) Obchodné podmienky Dopravcu platia iba v prípade, že Odosielateľ výslovne, v písomnej forme v prepravnej zmluve akceptoval, že obchodné podmienky Dopravcu majú prednosť pred znením VOP Odosielateľa. V opačnom prípade majú VOP Odosielateľa prednosť pred znením obchodných podmienok Dopravcu.

(9) Odosielateľ je oprávnený VOP Odosielateľa priebežne aktualizovať alebo zmeniť. Všetky zmeny, doplnky prípadne Úplné znenie aktualizovaných VOP Odosielateľa vždy vydá Odosielateľ v písomnej forme a vhodným spôsobom zverejní na svojom webovom sídle.

(10) V prípade neplatnosti ktoréhokoľvek ustanovenia VOP Odosielateľa alebo zmluvy o preprave nie sú neplatnosťou dotknuté ich ostatné ustanovenia. Zmluvné strany neplatné ustanovenie VOP Odosielateľa alebo zmluvy o preprave nahradia novým ustanovením, ktoré sa čo najviac približuje úmyslu Zmluvných strán dohodnutému pri uzavretí zmluvy o preprave.

(11) Pokiaľ tieto VOP Odosielateľa stanovujú pre určitý úkon písomnú formu, táto sa považuje za dodržanú aj vtedy, ak je úkon urobený v elektronickej forme.

Článok II – Objednávka prepravy a uzatváranie zmluvy o preprave

(1) Zmluvu o preprave uzatvárajú Zmluvné strany na základe Objednávky Odosielateľa a jej akceptáciou Dopravcom.

(2) Objednávkou sa rozumie jednostranný právny úkon Odosielateľa smerujúci voči Dopravcovi s cieľom vykonania prepravy zásielky Dopravcom. Prijatá objednávka sa považuje za návrh zmluvy o preprave.

(3) Objednávku zasiela Odosielateľ Dopravcovi elektronickou poštou alebo faxom a objednávka obsahuje nasledovné údaje:

a/ identifikačné údaje Odosielateľa: obchodné meno, sídlo, IČO, DIČ, bankové spojenie, osobu poverenú rokovaním o preprave zásielky,

b/ špecifikáciu zásielky, ktorej prepravu má Dopravca uskutočniť (označenie druhu, uvedenie jej rozmerov a hmotnosti)

c/ označenie miesta nakládky

d/ dátum, kedy sa má nakládka zásielky vykonať

e/ označenie miesta vykládky

f/ dátum, kedy sa má vykládka uskutočniť

g/ cena prepravy

h/ osobitné požiadavky Odosielateľa týkajúce sa prepravy zásielky, ak také existujú.

(4) Návrh zmluvy („Objednávka“) za považuje za riadne akceptovaný, pokiaľ Dopravca neodmietne návrh zmluvy do 4 hodín v pracovnom čase od doručenia elektronickou poštou prípadne písomne potvrdí objednávku, alternatívne potvrdí nákladný list CMR alebo nákladný list.

(5) Osoba akceptujúca objednávku prehlasuje, že je riadne oprávnená, poverená alebo splnomocnená oprávnenou osobou na uzavretie zmluvy o preprave. V prípade nepravdivosti tohto prehlásenia osoba akceptujúca objednávku zodpovedá za všetky prípadne škody, ktoré vznikli z dôvodu neplatného uzavretia tejto zmluvy alebo neplatne dohodnutých zmluvných podmienok na základe tohto návrhu. Osoba v zmysle predchádzajúcej vety súčasne vyhlasuje, že ak Dopravca v mene, ktorého koná neuhradí peňažný záväzok, ktorý vznikne z titulu týchto akceptovaných VOP Odosielateľa uhradí ho ona ako ručiteľ.

(6) Po akceptovaní objednávky prepravy sa považuje zmluva o preprave za riadne uzavretú a Dopravca sa zaväzuje, že pre Odosielateľa vykoná podľa dohodnutých podmienok objednanú prepravu.

(7) Ak Dopravca potvrdil návrh prepravnej zmluvy, ale s písomnými výhradami, dodatkami, obmedzeniami alebo inými zmenami je tento návrh odmietnutím pôvodného návrhu a považuje sa za nový návrh prepravnej zmluvy smerujúci od Dopravcu k Odosielateľovi. Až bezvýhradným potvrdením nového návrhu Odosielateľom dôjde k uzavretiu prepravnej zmluvy.

(8) Zmluvné strany sú viazané uzatvorenou zmluvou o preprave a nie sú oprávnené ju jednostranne zrušiť ak zmluva o preprave, tieto VOP Odosielateľa alebo všeobecne záväzný právny predpis neustanoví inak. Prípadné zmeny alebo doplnenia uzatvorenej zmluvy o preprave môžu byť vykonané len písomne, formou očíslovaných dodatkov, podpísaných Odosielateľom aj Dopravcom.

(9) Dokladom o uzavretí zmluvy o preprave je nákladný list, resp. nákladný list CMR. Nákladný list sa vyhotovuje v troch pôvodných vyhotoveniach, ktoré musia obsahovať pečiatku a podpis Odosielateľa aj Dopravcu. Jedno vyhotovenie nákladného listu je pre Odosielateľa, jedno pre Dopravcu a jedno sprevádza zásielku pri preprave. V prípade, že nákladný list chýba, má nedostatky prípadne sa stratí, nie je tým nijako dotknutá existencia alebo platnosť uzatvorenej zmluvy o preprave.

(10) Ak je potrebné prepravovanú zásielku naložiť na niekoľko vozidiel, alebo ak ide o rôzne druhy alebo samostatné časti zásielky, má Odosielateľ alebo Dopravca právo žiadať o vystavenie toľkých nákladných listov, koľko vozidiel sa má použiť, alebo koľko druhov alebo samostatných častí zásielky sa má nakladať.

Článok III – Práva a povinnosti zmluvných strán

(1) Dopravca je povinný vykonávať svoju činnosť podľa dohodnutých podmienok, s odbornou starostlivosťou a kvalitne. V rámci týchto povinností je Dopravca povinný najmä riadne sa starať o zverenú zásielku ako aj o veci, ktoré prevzal v spojitosti so zásielkou (ako napr. doklady vzťahujúce sa k zásielke a pod.).

(2) Dopravca je povinný sa pri vykonávaní prepravy riadiť pokynmi Odosielateľa. Ak Dopravca nedostal od Odosielateľa potrebné pokyny, je povinný požiadať o ich doplnenie. Pri nebezpečenstve omeškania je Dopravca povinný v preprave pokračovať aj bez týchto pokynov tak, aby boli čo najviac chránené záujmy Odosielateľa.

(3) Odosielateľ je povinný poskytnúť Dopravcovi pravdivé údaje o obsahu zásielky, jej povahe, type, hmotnosti a počte kusov.

(4) Dopravca je povinný zúčastniť sa nakládky aj vykládky, pričom zodpovedá za ich riadnu realizáciu. Pri nakládke je povinný skontrolovať, či nákladný list, resp. nákladný list CMR obsahuje všetky povinné údaje. Dopravca je povinný nechať si pri nakládke potvrdiť nákladný list, resp. nákladný list CMR (pri medzinárodnej preprave) alebo záznam o prevádzke vozidla nákladnej prepravy (záznam o výkone vozidla) prípadne iný doklad o preprave. Ďalej je Dopravca povinný skontrolovať hlavne množstvo a hmotnosť zásielky, označenie zásielky, neporušenosť obalu zásielky, zjavný stav zásielky pri nakládke a spôsobu jeho uloženia na vozidle. Dopravca je ďalej povinný skontrolovať všetky sprievodné doklady súvisiace so zásielkou (ako je dodací list, paletové lístky na výmenu paliet a pod.) a údaje v nich zapísané. Dopravca je povinný zabezpečiť súlad údajov obsiahnutých v týchto sprievodných dokladoch viažucich sa k prepravovanej zásielke so skutočným stavom nakladanej, resp. prepravovanej zásielky (jej množstvom, skutočnou hmotnosťou a pod.) a súčasne je povinný zabezpečiť súlad skutočného stavu nakladanej, resp. prepravovanej zásielky (jej množstvo, hmotnosť, označenie a pod.) s údajmi o zásielke uvedenými v zmluve o preprave, resp. akceptovanej objednávke. V prípade zistenia akéhokoľvek nesúladu medzi skutočným stavom nakladanej, resp. prepravovanej zásielky a údajmi obsiahnutými v sprievodných dokumentoch viažucich sa k prepravovanej zásielke, alebo v zmluve o preprave, resp. akceptovanej objednávke, je Dopravca vždy povinný zistené rozdiely bezodkladne oznámiť Odosielateľovi (oznamovacia povinnosť) a zároveň si od neho vyžiadať pokyny k ďalšiemu postupu. Dopravca nesmie odísť z nakládky skôr ako získa od Odosielateľa pokyny pre ďalší postup. V prípade ak s pokynmi Odosielateľa nesúhlasí, je vždy povinný vykonať prepravu zásielky tak ako bolo dohodnuté v zmluve o preprave a v ostatných prípadoch je povinný postupovať podľa udelených pokynov Odosielateľa. Ak Dopravca nesplní oznamovaciu povinnosť v zmysle tohto bodu a z dôvodu zisteného nesúladu medzi skutočným stavom nakladanej, resp. prepravovanej zásielky a údajmi obsiahnutými v sprievodných dokumentoch viažucich sa k prepravovanej zásielke alebo v zmluve o preprave, resp. akceptovanej objednávke nevykoná prepravu celej zásielky tak ako mu je táto odovzdaná na nakládke, je Dopravca povinný Odosielateľovi uhradiť zmluvnú pokutu vo výške dohodnutej ceny prepravy. Ak Dopravca nesplní oznamovaciu povinnosť v zmysle tohto odseku a vykoná prepravu zásielky tak ako mu táto bola na nakládke odovzdaná, urobí tak na vlastnú zodpovednosť, pričom akékoľvek s tým spojené škody alebo viac náklady znáša výlučne Dopravca. V prípade, že Dopravca vykoná nakládku prepravovanej zásielky v množstve alebo hmotnosti menšej ako je uvedené v zmluve o preprave, resp. v akceptovanej objednávke je Odosielateľ oprávnený zabezpečiť náhradnú prepravu tej časti zásielky, ktorá nebola Dopravcom naložená v súlade so zmluvou o preprave, resp. s akceptovanou objednávkou sám alebo prostredníctvom tretej osoby. Odosielateľ je oprávnený vyúčtovať Dopravcovi skutočné náklady, ktoré Odosielateľovi vznikli zabezpečením náhradnej prepravy z dôvodu nenaloženej časti zásielky. Týmto nie je dotknutý nárok Odosielateľa na zmluvnú pokutu z dôvodu nesplnenia oznamovacej povinnosti v zmysle tohto bodu ako ani prípadné nároky Odosielateľa pri strate zásielky alebo pri prekročení dodacej lehoty.

(5) Dopravca je povinný zákazníka (t.j. osobu, pre ktorú Odosielateľ zaisťuje prostredníctvom Dopravcu zmluvou o preprave prepravu zásielky – ďalej len „zákazník“) upozorniť na nevhodnosť uloženia zásielky na vozidle. Pokiaľ zákazník zásielku nepreloží, je Dopravca povinný ihneď informovať Odosielateľa a urobiť písomnú výhradu do nákladného listu, resp. nákladného listu CMR. Dopravca je povinný mať pri nakládke k dispozícii potrebné zaisťovacie materiály nutné k upevneniu nákladu (protišmykové podložky, ochranné rohy, dostatočný počet gurtní a pod.) na vozidle a prepravovaný náklad upevniť v súlade s príslušnými bezpečnostnými predpismi. Dopravca je povinný zabezpečiť zásielku tak, aby nedošlo k jej poškodeniu alebo strate.

(6) Dopravca je povinný informovať Odosielateľa o pristavení vozidla na nakládku. Po vykonaní nakládky je povinný informovať Odosielateľa o skutočne naloženej hmotnosti prepravovanej zásielky. Dopravca zodpovedá za riadnu realizáciu nakládky.

(7) V prípade nehody alebo zadržania vozidla Dopravcu alebo inej prekážky brániacej riadnemu uskutočneniu prepravy, resp. dokončeniu prepravy dohodnutým vozidlom je Dopravca povinný bez meškania na vlastné náklady zaistiť iné vozidlo obdobných parametrov. V prípade nesplnenia tejto povinnosti budú všetky vzniknuté náklady Odosielateľa spojené so zaistením iného vozidla vyúčtované Dopravcovi a tento je povinný vzniknuté viacnáklady Odosielateľovi v celom rozsahu nahradiť. Dopravca je súčasne povinný uhradiť za porušenie niektorej vyššie uvedenej povinnosti zmluvnú pokutu vo výške 1/10 celkovej dohodnutej ceny prepravy.

(8) Dopravca je povinný uskutočniť všetky činnosti podľa zmluvy o preprave sám. Poverenie alebo využitie tretej osoby za týmto účelom, s výnimkou zamestnancov Dopravcu plniacich si svoje povinnosti vyplývajúce z pracovného pomeru, nie je prípustne bez predchádzajúceho výslovného písomného súhlasu Odosielateľa. Pre prípad porušenia tejto povinnosti Dopravca je povinný uhradiť zmluvnú pokutu vo výške dohodnutej ceny prepravy za každé jednotlivé porušenie. Ak Dopravca uskutoční prepravu prostredníctvom iného dopravcu, nezbavuje sa zodpovednosti za škodu alebo stratu zásielky.

(9) Bez predchádzajúceho písomného súhlasu Odosielateľa nie je Dopravca oprávnený zásielku užívať, ani jej užívanie umožniť tretej osobe. Bez predchádzajúceho písomného súhlasu Odosielateľa nesmie byť spolu s prepravovanou zásielkou prepravovaný žiadny iný náklad a zásielka nesmie byť preložená resp. vyložená alebo doložená na iné vozidlo. Pre prípad porušenia niektorého z vyššie uvedených zákazov si Zmluvné strany dohodli zmluvnú pokutu vo výške 500,- EUR pre každé jednotlivé porušenie.

(10) O nebezpečenstve vzniku škody, o nebezpečenstve omeškania s prepravou, ako i ďalších okolnostiach majúcich vplyv na riadne plnenie zmluvy o preprave Dopravcom, je Dopravca povinný bezodkladne informovať Odosielateľa. V prípade vzniku škody, je Dopravca povinný uskutočniť potrebné opatrenia a vynaložiť potrebnú odbornú starostlivosť, aby bola škoda čo najmenšia a bezodkladne informovať Odosielateľa. Dopravca je ďalej povinný Odosielateľa informovať o prevedení nakládky, vyclení a vykládky zásielky. Po vykonaní vykládky zásielky je Dopravca povinný túto skutočnosť oznámiť Odosielateľovi do jednej hodiny od jej ukončenia. Ak pri vykládke zásielky vzniknú akékoľvek problémy, s ňou spojené je Dopravca povinný o tom Odosielateľa bezodkladne informovať. Ďalej je Dopravca povinný na výzvu Odosielateľa úplne a pravdivo podávať Odosielateľovi informácie o plnení zmluvy, najmä o tom, kde sa zásielka práve nachádza. Ak sú v záhlaví zmluvy o preprave uvedené kontaktné osoby Odosielateľa (tzv. disponent), je Dopravca povinný informácie podľa tohto odseku poskytovať Odosielateľovi prostredníctvom uvedených kontaktných osôb (i telefonicky). V prípade ak Odosielateľovi hrozí akákoľvek škoda, Dopravca je povinný na požiadanie Odosielateľa ihneď poskytnúť telefonický kontakt na vodiča, ktorý vykonáva prepravu pre Dopravcu. V prípade porušenia niektorých z vyššie uvedených povinností je Dopravca povinný uhradiť zmluvnú pokutu vo výške 200,- EUR za každé jednotlivé porušenie.

(11) Dopravca je v priebehu celej vykonávanej prepravy povinný parkovať výlučne len na bezpečných, na tento účel vyhradených strážených parkoviskách. Škodu vzniknutú na zásielke v dôsledku porušenia tejto povinnosti Dopravcu, je Dopravca povinný Odosielateľovi nahradiť v celom rozsahu.

(12) Pre prípad omeškania Dopravcu s prevzatím (nakládkou) zásielky v určenom mieste a/alebo s doručením (vykládkou) zásielky na určené miesto o viac ako 2 hodiny oproti dohodnutým časovým termínom v akceptovanej objednávke Odosielateľa je Dopravca povinný uhradiť zmluvnú pokutu vo výške 50,- EUR za každú ďalšiu hodinu omeškania Dopravcu.

(13) V prípade nepristavenia vozidla na nakládku, alebo zrušenia prepravy Dopravcom do 48 hodín pred uvažovanou nakládkou je Odosielateľ oprávnený vyúčtovať zmluvnú pokutu vo výške dohodnutej ceny prepravy.

(14) Dopravca prehlasuje, že okamžikom uzatvorenia zmluvy o preprave má platné poistenie pre prípad svojej zodpovednosti za škodu vzniknutú pri plnení zmluvy o preprave, a že poistná hodnota v prípade vykonávania prepravy vozidlom s celkovou hmotnosťou do 3,5 tony je najmenej vo výške 33.000,- EUR, v prípade vykonávania prepravy vozidlom s celkovou hmotnosťou do 7,5 tony je najmenej vo výške 75.000,- EUR a v prípade vykonávania prepravy vozidlom s celkovou hmotnosťou 40 ton je najmenej vo výške 150.000,- EUR a zároveň poistná hodnota platného poistenia Dopravcu je vždy najmenej vo výške skutočnej hodnoty prepravovanej zásielky pri danej preprave. Hodnotu prepravovanej zásielky oznámi Dopravcovi Odosielateľ. Ak hodnota prepravovanej zásielky nie je Dopravcovi oznámená do dňa predchádzajúceho dňu vykonania prepravy, je povinnosťou Dopravcu vyžiadať si od Odosielateľa informáciu o hodnote zásielky, ktorá má byť prepravovaná. Ak Dopravca nesplní svoju povinnosť podľa predchádzajúcej vety platí, že bol riadne oboznámený s hodnotou zásielky, a že okamžikom uzatvorenia zmluvy o preprave má Dopravca platné poistenie pre prípad svojej zodpovednosti za škodu, vzniknutú pri plnení zmluvy o preprave s výškou poistného krytia najmenej vo výške podľa prvej vety tohto ustanovenia VOP Odosielateľa. Dopravca ďalej prehlasuje, že platnosť a účinnosť poistných zmlúv neskončí skôr ako do dňa ukončenia tejto prepravy dohodnutej v tejto zmluve. Dopravca je povinný na požiadanie Odosielateľa zaslať Odosielateľovi kópiu poistnej zmluvy prostredníctvom emailu alebo faxu. Dopravca zodpovedá za platnosť všetkých potrebných povolení na prepravu, ako i iných nevyhnutných dokumentov potrebných k preprave. V prípade porušenia niektorých z vyššie uvedených povinností je Dopravca povinný uhradiť zmluvnú pokutu vo výške 1000,- EUR za každé jednotlivé porušenie a v prípade nesplnenia povinnosti minimálnej výšky poistného krytia vo výške dohodnutého v tomto bode, zmluvnú pokutu vo výške rozdielu medzi výškou poistného krytia, na ktoré sa zaviazal Dopravca a výškou reálneho poistného krytia, na ktoré má uzavretú platnú poistnú zmluvu. V prípade vzniku škody na zásielke bude táto škoda likvidovaná prednostne z poistenia Dopravcu a to v plnej výške, v akej škoda reálne vznikla a to i nad rámec limitu zodpovednosti za škodu určeného Dohovorom CMR.

(15) Dopravca zodpovedá za škodu na zásielke v súlade s ustanoveniami Dohovoru CMR a pri prepravách, ktoré sa neriadia ustanoveniami tohto Dohovoru, podľa ustanovení Obchodného zákonníka a ostatných súvisiacich právnych predpisov Slovenskej republiky.

(16) Dopravca zodpovedá za vyhovujúci technický stav vozidla, vrátane ložnej plochy a nepoškodenej plachty, zodpovedá rovnako aj za povinnú výbavu osádky vozidla a jej použitie (ochranná prilba, ochranné okuliare, pracovné rukavice, pracovná obuv). Dopravca rovnako zodpovedá za to, že preprava je realizovaná len osobami s potrebnou odbornou spôsobilosťou. V prípade porušenia niektorých z vyššie uvedených povinností je Dopravca povinný uhradiť zmluvnú pokutu vo výške 200,- EUR za každé jednotlivé porušenie.

(17) Dopravca sa zaväzuje, že nebude kontaktovať zákazníka Odosielateľa nad rámec povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy o preprave, iba ak by tento kontakt poskytovateľa prepravy so zákazníkom bol odôvodnený už existujúcim zmluvným vzťahom. Dopravca sa zaväzuje, že v lehote jedného roka odo dňa vykonania prepravy podľa zmluvy o preprave uzatvorenej medzi Dopravcom a Odosielateľom, neuzavrie zmluvu o preprave so zákazníkom Odosielateľa (teda odosielateľom, príjemcom či majiteľom zásielky). Dopravca sa zaväzuje chrániť záujmy Odosielateľa ako aj všetkých zúčastnených strán prepravy a zachovávať obchodné tajomstvo. Za porušenie vyššie uvedených povinností v tomto odseku bude Dopravcovi uložená zmluvná pokuta vo výške štvornásobku prepravného dojednaného v prepravnej zmluve.

(18) V prípade vyčíslenia a nárokovania zmluvnej pokuty Dopravcovi zostáva nárok Odosielateľa na prípadné poistné plnenie nedotknutý. Uplatnením nároku na akúkoľvek dohodnutú zmluvnú pokutu v tejto zmluve nie je dotknuté právo Odosielateľa požadovať náhradu škody, ktorá presahuje výšku vyúčtovanej zmluvnej pokuty.

(19) V prípade porušenia niektorej z povinností Dopravcu, ktorá je v zmysle zmluvy o preprave, a teda aj týchto VOP Odosielateľa, zabezpečená zmluvnou pokutou, je Odosielateľ oprávnený uplatniť voči Dopravcovi aj len náhradu škody, bez súčasného uplatnenia zmluvnej pokuty. Možnosť voľby, či Odosielateľ uplatní voči Dopravcovi nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty v súlade s článkom III. bod 18 týchto VOP Odosielateľa alebo nárok na náhradu škody patrí výlučne Odosielateľovi.

(20) Zmluvná pokuta, resp. náhrada škody je splatná dňa nasledujúceho po dni jej uplatnenia voči druhej zmluvnej strane. Zmluvnú pokutu, resp. náhradu škody je potrebné uplatniť písomne tak, aby z uplatnenia bolo zrejmé, čo ním zmluvná strana sleduje. Písomná forma sa považuje za dodržanú aj vtedy, ak je úkon urobený v elektronickej forme. Zmluvná pokuta, resp. náhrada škody sa považuje za uplatnenú dňom nasledujúcim po dni, v ktorom mala zmluvná strana, voči ktorej uplatnenie smeruje možnosť sa s uplatnením zmluvnej pokuty, resp. náhrady škody oboznámiť.

(21) V dohodnutej cene prepravy je zahrnuté aj čakanie na nakládku alebo vykládku v trvaní do 24 hodín. Dopravca nie je oprávnený žiadať úhradu vyčíslenej škody za čakanie viac ako vo výške jednej desatiny ceny sa dohodnutú prepravu.

(22) Odosielateľ je oprávnený zrušiť objednávku na vykonanie prepravy v lehote najneskôr 24 hodín pred uvažovanou nakládkou zásielky a to bez akýchkoľvek sankcií zo strany Dopravcu. V prípade zrušenia objednávky prepravy Odosielateľom v čase kratšom ako 24 hodín pred uvažovanou nakládkou je Odosielateľ povinný uhradiť náhradu vyčíslenej škody Dopravcom vo výške najviac jednej pätiny ceny sa dohodnutú prepravu. Dopravca nie je oprávnený žiadať úhradu vyčíslenej škody za zrušenú prepravu nad rámec jednej pätiny ceny za dohodnutú prepravu.

(23) Dopravca nie je oprávnený žiadať úhradu vyčíslenej náhrady škody, ktorej nárok vyplýva z porušenia povinnosti vyplývajúcej z tejto uzavretej zmluvy o preprave a to vo výške viac ako jednej pätiny ceny za dohodnutú prepravu. Dopravca nie je oprávnený žiadať úhradu vyčíslenej škody nad rámec jednej pätiny ceny za dohodnutú prepravu ani pri kumulácii viacerých nárokov vyplývajúcich z tejto zmluvy.

(24) Ak sú pri vykonávanej preprave zásielky použité vratné palety (europalety), je Dopravca povinný zabezpečiť ich vrátenie v požadovanom množstve najneskôr v lehote do 30 dní odo dňa dodania zásielky príjemcovi. To neplatí jedine v prípade, kedy Odosielateľ výslovne Dopravcovi uvedie opak. V prípade ak Dopravca túto povinnosť nesplní je Odosielateľ oprávnený vyúčtovať mu na úhradu nevrátené palety a to v sume 15,- EUR bez DPH /1 ks (europaleta) a manipulačný poplatok v sume 10,- EUR bez DPH.

(25) Dopravca je povinný predložiť Odosielateľovi všetky doklady preukazujúce vykonanie prepravy a to najneskôr do 7 dní od odovzdania zásielky príjemcovi, resp. od ukončenia prepravy. Týmito dokladmi sú najmä: nákladný list, resp. nákladný list CMR, , záznam o prevádzke vozidla nákladnej prepravy (záznam o výkone vozidla), dodacie listy k zásielke, paletové lístky, kópie špedičných poplatkov, vážny list, prípadne iný doklad o odovzdaní zásielky v neporušenom stave príjemcovi. V prípade prepravy zásielky pod colným dohľadom je Dopravca povinný doručiť Odosielateľovi tiež kópie colných dokumentov, prípadne CMR nákladný list, potvrdený príslušným colným orgánom.

(26) Odosielateľ je povinný zaplatiť Dopravcovi dohodnutú cenu prepravného. V dohodnutej cene prepravy sú zahrnuté všetky vedľajšie poplatky, ktorých vynaloženie je nevyhnutné na riadne vykonanie prepravy.

(27) Faktúra Dopravcu za vykonanú prepravu je splatná do 60 dní odo dňa jej doručenia Odosielateľovi ak nie je dohodnuté inak. Lehota splatnosti sa posúva o dobu, po ktorú sa Dopravca omeškal s dodaním dokladov uvedených v bode 25 týchto VOP Odosielateľa.

(28) Faktúru spolu s originálom nákladného listu, resp. nákladného listu CMR Dopravca zašle na adresu: BD TRANS & LOGISTIC., Československej armády 2910, 075 01 Trebišov.

(29) V prípade ak je v nákladnom liste, resp. nákladnom liste CMR (alebo inom doklade potvrdzujúcom realizáciu prepravy) uvedená akákoľvek výhrada, splatnosť prepravného sa odkladá až do vyriešenia reklamácie výhrady oprávnenou osobou.

(30) V prípade ak faktúra Dopravcu za vykonanú prepravu alebo niektorý z dokumentov podľa bodu 25. tohto článku VOP Odosielateľa bude obsahovať chyby v písaní, počítaní alebo iné zrejmé nesprávnosti či chybné údaje, prípadne budú Dopravcom predložené nesprávne alebo neúplné dokumenty, je Odosielateľ oprávnený vyúčtovať Dopravcovi za každý takýto nesprávny alebo chybný dokument administratívne náklady vo výške 10,- EUR paušálne za každý chybný, nesprávny alebo neúplný dokument a Dopravca je povinný vyúčtované administratívne náklady uhradiť.

(31) Zmluvné strany sa dohodli, že Dopravca nemá zádržné právo ani záložné právo k zásielke a to ani za účelom zabezpečenia pohľadávky Dopravcu voči Odosielateľovi zo zmluvy o preprave. Dopravca je vždy povinný zásielku dodať príjemcovi. Zádržné právo a záložné právo k zásielke Dopravcovi nepatrí.

(32) Dopravca je povinný dodržiavať minimálnu mzdu vodiča, ktorý ako zamestnanec Dopravcu vykonáva prepravu v súlade so zákonom o minimálnej mzde platným v Spolkovej republike Nemecko (GesetzzurRegelungeinesallgemeinenMindestlohns (Mindestlohngesetz - MiLoG) (ďalej len „zákon o minimálnej mzde MiLoG“). Dopravca je tiež povinný riadne a včas splniť všetky svoje oznamovacie povinnosti a povinnosti v oblasti vytvárania a poskytovania príslušnej dokumentácie voči príslušným orgánom Spolkovej republiky Nemecko, ktoré mu vyplývajú z platného znenia zákona o minimálnej mzde MiLoG. Dopravca je povinný plnenie uvedených povinností v zmysle tohto bodu VOP Odosielateľa na výzvu Odosielateľa kedykoľvek dostatočne preukázať. V prípade ak porušením povinností Dopravcu podľa tohto bodu VOP Odosielateľa bude uložená akákoľvek sankcia alebo vyvodená zodpovednosť za škodu, zodpovedá za ňu v plnom rozsahu Dopravca a tento je povinný uloženú sankciu alebo náhradu škody zaplatiť v plnej výške. V prípade vzniku akýchkoľvek nárokov tretích osôb voči Odosielateľovi, vzniknutých z dôvodu porušenia zákona o minimálnej mzde MiLoG zo strany Dopravcu je Dopravca povinný tieto nároky tretích osôb v celom rozsahu uspokojiť sám. Túto povinnosť má Dopravca tiež výslovne voči nárokom orgánov sociálneho poistenia a finančných úradov. V prípade ak Dopravca vykoná prepravu prostredníctvom tretej osoby, iného dopravcu (viď čl. III bod 8 týchto VOP Odosielateľa), je povinný zabezpečiť a overiť, aby táto osoba riadne a včas splnila všetky svoje povinnosti vyplývajúce zo zákona o minimálnej mzde MiLoG. Ak táto tretia osoba nesplní ktorúkoľvek z povinností vyplývajúcich jej zo zákona o minimálnej mzde MiLoG, zodpovedá za prípadnú škodu alebo uložené sankcie z dôvodu tohto porušenia v celom rozsahu Dopravca, ktorý je prípadnú škodu alebo uložené sankcie povinný v plnej výške nahradiť. Využitím tretej osoby na vykonanie prepravy sa Dopravca nijako nezbavuje zodpovednosti a povinností, ktoré mu vyplývajú z ustanovení tohto bodu VOP Odosielateľa. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade porušenia ktorejkoľvek z povinností, uvedených v tomto bode VOP Odosielateľa je Odosielateľ oprávnený vyúčtovať Dopravcovi zmluvnú pokutu vo výške 200,- EUR za každé jednotlivé porušenie.

(33) Dopravca prehlasuje, že pri všetkých nárokoch Odosielateľa voči Dopravcovi z titulu vykonaných prepráv sa premlčacia doba predlžuje na 10 rokov od doby, kedy začala premlčacia doba plynúť prvý raz.

Článok IV - Záverečné ustanovenia

(1) Dopravca nemá právo svoje nároky voči Odosielateľovi zo zmluvy o preprave postúpiť tretej strane.

(2) Prípadné spory vzniknuté medzi Dopravcom a Odosielateľom z uzatvorenej zmluvy o preprave, sa Zmluvné strany pokúsia riešiť predovšetkým mimosúdnymi prostriedkami.

(3) Všetky právne vzťahy vzniknuté medzi Zmluvnými stranami, vzniknuté na základe zmluvy o preprave vrátane vzťahov súvisiacich s uzatvorenou zmluvou o preprave sa vždy riadia právnymi predpismi Slovenskej republiky a medzinárodnými zmluvami, ktoré majú prednosť pred právnymi predpismi Slovenskej republiky. Rozhodné právo je vždy slovenské.

(4) Zmluvné strany sa dohodli, že okrem tých sporov, pri ktorých to zákon č. 244/2002 Z. z. Zákon o rozhodcovskom konaní (ďalej len ZoRK)  výslovne vylučuje, budú všetky spory, vzniknuté z právnych vzťahov vyplývajúcich z tejto zmluvy alebo súvisiacich s touto zmluvou, vrátane všetkých vedľajších právnych vzťahov, nárokov na vydanie bezdôvodného obohatenia, nárokov na náhradu škody, sporov o platnosť, výklad, zánik tejto zmluvy alebo tejto rozhodcovskej doložky, riešiť v rozhodcovskom konaní podľa ustanovení ZoRK a hmotného práva Slovenskej republiky pred rozhodcom JUDr. Milanom Vojtekom, so sídlom Jilemnického 30, 036 01 Martin, Slovenská republika, alebo pred iným rozhodcom, či rozhodcovským súdom na území členského štátu Európskej únie určeným JUDr. Milanom Vojtekom, so sídlom Jilemnického 30, 036 01 Martin, postupom upraveným v § 8 ods. 1 ZoRK (dojednaný spôsob určenia rozhodcu). Konanie bude písomné podľa slovenského právneho poriadku, podľa Rokovacieho poriadku Rozhodcovského súdu ARBITRÁŽ (v prípade rozhodovania rozhodcovským súdom), alebo Rokovacích pravidiel (v prípade rozhodovania rozhodcom) uverejnených na internetovej stránke www.arbitraz.sk. V prípadoch upravených ustanovením § 22a ZoRK sa podanie návrhu opatrenie nedoručuje protistrane. Rozhodnutie rozhodcu bude pre strany konečné, záväzné a vykonateľné. Zmluvné strany sa ďalej dohodli, že:

a) ak sa bude jednať o obchodnoprávny spor, môže rozhodca rozhodnúť aj podľa zásad spravodlivosti;

b) rozhodcovský rozsudok nie je možné preskúmať na žiadosť niektorej zo zmluvných strán iným rozhodcom alebo iným rozhodcovským senátom Rozhodcovského súdu.

V prípade medzinárodnej prepravy na ktorú sa vzťahuje Dohovor CMR je rozhodca povinný rozhodovať podľa Dohovoru CMR v súlade s článkom 33 Dohovoru CMR.

Písomná forma rozhodcovskej zmluvy je zachovaná aj vtedy,

a) ak je rozhodcovská zmluva obsiahnutá vo vzájomnej písomnej komunikácii strán alebo

b) ak bola uzatvorená elektronickými prostriedkami, ktoré umožňujú zachytenie obsahu právneho úkonu a osoby, ktorá právny úkon urobila.

(5) Tieto VOP Odosielateľa sa vyhotovujú v slovenskom jazyku a anglickom jazyku s tým, že obe jazykové verzie sú právne rovnocenné. V prípade nejasností, resp. rozporného výkladu ustanovení týchto VOP Odosielateľa v slovenskom a anglickom jazyku sa obchodno-záväzkové vzťahy medzi Odosielateľom a Dopravcom riadia verziou VOP Odosielateľa v slovenskom jazyku.

(6) Tieto VOP Odosielateľa sú platné od 1.12.2020. Všetky zmeny a doplnky týchto VOP Odosielateľa sú platné dňom ich zverejnenia a sprístupnenia na webovom sídle Odosielateľa.